Politika ochrany súkromia

Táto Politika ochrany súkromia má za cieľ poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť Nippon Express (Deutschland) GmbH, so sídlom Marie-Bernays-Ring 23, 41199 Mönchengladbach, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Úradnom súdom Mönchengladbach, oddiel HRB , číslo 4658, konajúci v Českej republike prostredníctvom Nippon Express (Deutschland) GmbH, odštepného závodu zahraničné právnické osoby, IČ 264 46 162, so sídlom Za Tratí 236, 252 19 Chrášťany, zapísaného na Mestskom súde v Prahe, oddiel A, vložka 44202 ( ďalej tiež "Nippon Express" alebo "Spoločnosť"), spracováva o fyzických osobách (okrem zamestnancov) pri svojej činnosti. Informačné povinnosti, vyplývajúce z GDPR vo vzťahu k zamestnancom Nippon Express, sú predmetom oddelené dokumentácie.

 

Táto Politika ochrany súkromia je vydaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( "GDPR") za účelom splnenia informačné povinnosti spoločnosti Nippon Express ako správcu v zmysle čl. 13 a 14 GDPR.

 
 1. KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ?

Správcom Vašich osobných údajov je Nippon Express (Deutschland) GmbH, so sídlom Marie-Bernays-Ring 23, 41199 Mönchengladbach, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Úradnom súdom Mönchengladbach, oddiel HRB, číslo 4658, konajúci v Českej republike prostredníctvom Nippon Express (Deutschland) GmbH, odštepného závodu zahraničné právnické osoby, IČ 264 46 162, so sídlom Za Tratí 236, 252 19 Chrášťany, zapísaného na Mestskom súde v Prahe, oddiel A, vložka 44202, www.nippon-express.cz.
 

 1. Na aké účely A na akom právnom základe PREBIEHA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vaše osobné údaje spracovávame len pre nižšie uvedené účely a na základe týchto právnych základov:
 
 • spracovanie je nevyhnutné na realizáciu práv a povinností z uzatvorenej zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm b) GDPR; jedná sa najmä o plnení zmluvy o preprave (leteckej, námornej), príp. poskytovanie sťahovacích služieb či colného poradenstva;
 • vo vzťahu k prevádzke kamerového systému so záznamom - spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Nippon Express, ktorými sú predovšetkým ochrana života, zdravia osôb a majetku Nippon Express, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 

 

 1. KTO JE PRÍJEMCOM ÚDAJOV? KOMU BUDÚ ÚDAJE ĎALEJ POSKYTNÚ?

Primárnym príjemcom osobných údajov je Nippon Express (Deutschland) GmbH, odštepný závod zahraničné právnické osoby, IČ 264 46 162, so sídlom Za Tratí 236, 252 19 Chrášťany, zapísaný na Mestskom súde v Prahe, oddiel A, vložka 44202.

 

Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené osobám, ktoré poskytujú spoločnosti Nippon Express služby v pozícii spracovateľa osobných údajov (externých účtovníkov spoločnosť, IT spoločnosť, advokáti).

 

Všetky tieto osoby preveríme, aby sme zaistili, že poskytnú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu Vašich osobných údajov. S týmito osobami budeme mať uzavreté písomné zmluvy, v ktorých sa zaviažu k ochrane Vašich osobných údajov a dodržanie našich štandardov pre zabezpečenie osobných údajov, takisto potom k zachovaniu mlčanlivosti.

 

Osobné údaje môžu byť ďalej zdieľané v rámci skupiny spoločností Nippon Express.

 

V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté tiež príslušným orgánov verejnej správy či obdobným inštitúciám (napr. Colné úrady, finančné úrady, banky, poisťovne, súdy, orgány činné v trestnom konaní).

 
 
 1. AKÉ KATEGÓRIE spracúvajú osobné údaje?
 • Údaje vo vzťahu k našim obchodným partnerom - fyzickým osobám
 • titul, meno, priezvisko, IČO, DIČ, fakturačná adresa, kontaktná adresa
 • Údaje vo vzťahu k obchodným partnerom - kontaktné údaje zástupcu právnickej osoby
 • titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, kontaktná adresa

 

Údaje vo vzťahu ku kamerovému systému:

 
Obrazový záznam z kamerového systému zachytávajúce podobu a správanie / rokovania monitorovaných osôb.
 
 
 1. DOCHÁDZA K PRENOS osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií?
Osobné údaje môžu byť zdieľané v rámci skupiny spoločností Nippon Express i mimo EÚ / EHP. Všetky spoločnosti v rámci skupiny Nippon Express majú zavedený vysoký štandard ochrany osobných údajov. Vo všetkých spoločnostiach skupiny Nippon Express sú v súvislosti s ochranou osobných údajov vydaná prísne pravidlá definujúce role a zodpovednosti všetkých zamestnancov pri spracovaní poskytnutých osobných údajov a je zavedený systém vysokej úrovne zabezpečenia týchto údajov, aby bolo zabránené ich úniku, strate či poškodeniu. Bližšie k ochrane osobných údajov v skupine spoločností Nippon Express - www.nipponexpress.com - Personal Data Protection Policy.
 
 1. PO AKÚ DOBU BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE uložené?
Osobné údaje bude spoločnosť Nippon Express spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností a hájenie práv z prípadných sporov, najdlhšie však 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak nestanoví právny predpis pre konkrétny dokument odlišnú dobu pre uchovanie.
 
 1. AKÁ MÁM PRÁVA SPOJENÉ SO spracovaním mojich osobných údajov?
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
 
Právo na prístup k Vašim osobným údajom
 
Máte právo požiadať o informáciu o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvajú, prípadne za akým účelom, v akom rozsahu, po akú dobu budú uložené, z akého zdroja boli získané, či dochádza pri spracovaní Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovanie, vrátane prípadného profilovanie . Ďalej máte právo požiadať o kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvý poskytnutie je bezplatné.
 
Právo na opravu Vašich osobných údajov
 
V prípade, že sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu či doplnenie.
Právo na vymazanie osobných údajov (tzv. Právo byť zabudnutý)
Ak (i) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a zároveň neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) ak je to uložené zákonnou povinnosťou, musí správca Vaše osobné údaje vymazať.
Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov
Ak nastanú v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov akejkoľvek sporné otázky, je správca povinný obmedziť spracovanie údajov takým spôsobom, že ich môže mať iba uložené a prípadne je tiež môže použiť na určenie či výkonu právnych nárokov.
Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
Ak sú Vaše osobné údaje spracovávané z dôvodu oprávneného záujmu, máte právo vzniesť proti takémuto spracovaniu námietku.
 
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Máte právo kedykoľvek odvolať skôr poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je v súlade s právnymi predpismi.
 
Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
 
Ak sa domnievate, že pri spracovaní údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 
 1. DOCHÁDZA K automatizovanému ROZHODOVANIE, VRÁTANE PROFILOVANIE?
Osobné údaje fyzických osôb nie sú v spoločnosti Nippon Express predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie.
 
 1. DOCHÁDZA K SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV POMOCOU INTERNETOVÝCH STRÁNOK?
 
Na internetových stránkach www.nippon-express.cz nie sú nastavené cookies alebo podobné prostriedky, pomocou ktorých by sa spracovávali osobné údaje.
 
 1. Z akého zdroja OSOBNÉ ÚDAJE PÔVOD?
Osobné údaje sú získavané priamo od subjektov údajov pri zaslaní objednávky služieb či podpisu zmluvy.
 
 
 
AKO SÚ MOJE osobné údaje chránené?
 
Naša databáza sú zabezpečené proti prístupu tretích osôb. Elektronické databázy sú zabezpečené jedinečným heslom. Papierové dokumenty obsahujúce osobné údaje sú uložené v uzamknutých skriniach, popr. uzamknutých kanceláriách. V spoločnosti sú vydané prísne pravidlá stanovujúce úlohy a zodpovednosti jednotlivých zamestnancov pri spracovaní osobných údajov, ako aj pravidlá pre zabezpečenie poskytnutých osobných údajov. Všetky osoby, ktorým sú osobné údaje sprístupnené, sú zaviazané povinnosťou mlčanlivosti a majú povinnosť zachovávať dôvernosť všetkých prístupových údajov.
 
 
MÁTE OTÁZKY? NAPÍŠTE NÁM!
 
Ak Vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane práva na prístup a opravu nesprávnych údajov, alebo iný dotaz alebo sťažnosť na ich spracovanie, kontaktujte nás prosím poštou na Nippon Express (Deutschland) GmbH, odštepný závod zahraničnej právnickej osoby, so sídlom Za Tratí 236, 252 19 Chrášťany alebo emailom na kontakt pre oblasť spracovania osobných údajov: prg.gdpr@neeur.com.
 
 
 
Upozornenie:
 
Tento dokument je aktualizovaný k dátumu 21.8.2018. K tomuto dátumu doteraz nie je v účinnosti zákon o spracovaní osobných údajov ako tzv. Adaptačný zákon k Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( "GDPR" ). Spoločnosť Nippon Express si vyhradzuje právo tento dokument ďalej meniť a upravovať v nadväznosti na postup legislatívnych prác.
 
 
 
Za Nippon Express (Deutschland) GmbH,
 
odštepný závod zahraničnej právnickej osoby
 
 
 
Petr Kavalek
 
vedúci odštepného závodu
 
 

slovenskySK anglickyEN
© 2024 NIPPON EXPRESS | Designed by EURO-AGENCY | Developed by ViaAurea s.r.o.